รายนามผู้บริจาค

รายนามของท่านผู้บริจาคหนังสือ ซึ่งมีทั้งท่านที่ล่วงลับไปแล้ว และยังคงมีชิวิตอยู่ เป็นผู้บริจาคหนังสือเกินกว่า 50 เล่ม หรือเป็นผู้สนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สถานที่นี้ แม้จะเป็นเพียงจุดเล็ก ๆ ก็ตาม ให้สามารถดำเนินการได้ต่อไป เนื่องจากท่านเหล่านั้นเห็นประโยชน์ และคุณค่าของหนังสือ นิตยสาร ต้องการเห็นคนไทยรักการอ่าน เช่นใน นานาอารยประเทศ……

-ขออนุญาตลงรายนามท่านผู้บริจาคเรียงตามตัวอักษร โดยมิได้ใส่ยศ คำนำหน้านาม ดังมีรายนาม เรียงตามตัวอักษร ดังนี้

กชิศพันธ์ พหลโยธิน / การุณย์ลักษณ์ – พันธุ์ ช พหลยโยธิน / จิรภา เอี่ยมศิลา / ชนิตา อบสุวรรณ์ / ชิดชนก – ดำริห์ คำมาก / ณรงค์ฤทธิ์ สิริโสภณา / ทรงเกียรติ – ภาวดี ครอบครัวมธุพยนต์ / ทัศนารถ , ฉัตรวรัญ องค์สิงห์ / ธรธิดา โพธิทัต / ธีพงษ์ ซุยวัฒนา / นคานันท์ ปุโรทกานนท์ / นิตยา จันสมพงษ์ / บุญถึง แน่นหนา / ประณต โพธิทัต / ประหยัด วิโรจนายน / ปุณยวีร์ กาญจนมงคล / พจมาน ดุริยพันธ์ / พรรณผกา ศุภะกลิน / พุทธิรัตน์ สมุทรแสง / เพ็ญบุญ เอี้ยวอักษร / ภาณินี เทอดสถิรศักดิ์ / รัชญา ไทรประสพสุข / ลิขิต เทอดสถิรศักดิ์ / วรรณา จิตตะโสภี / วราวดี เนิดน้อย / วสันต์ โพธิพิมพานนท์ / วิชัย รัตนาฤทธิ์นนท์ / ศรีวัลย์ เมฆตระการ / ศุภลักษณ์ ภวภูตานนท์ / สุภา สุภานุสร / สุวรรณ รื่นยศ / สุขุม นวลสกุล / อรสา โบว์ถาวร / อรนุช ชัยธีระสุเวท / อัมพาพร พรคุณธรรม

รายนามดังกล่าว เป็นผู้บริจาคในปี พ.ศ. 2545 – 2558 กรณีพบเอกสารรายนามผู้บริจาคนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น และหากรายนามมีการสะกดผิดพลาด จะได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม ให้ถูกต้องต่อไป ขออภัย มา ณ ที่นี้
T